Lege nr. 230/2008 privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
Academia de Stiinte Tehnice din Romania se infiinteaza ca un for de consacrare stiintifica, la nivel national, al personalitatilor din domeniul ingineriei, de dezbatere si initiativa, pentru promovarea si dezvoltarea cercetarii, creatiei tehnice si a invatamantului ingineresc, prin reorganizarea Asociatiei "Academia de Stiinte Tehnice din Romania".

Art. 2
Academia de Stiinte Tehnice din Romania, denumita in continuare ASTR, este institutie de interes public, cu personalitate juridica de drept public, autonoma.

Art. 3
ASTR este constituita pe durata nedeterminata si are sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dacia nr. 26, sectorul 1. Sediul ASTR poate fi schimbat prin hotarare a adunarii generale.

Art. 4
ASTR functioneaza in baza prevederilor prezentei legi si a statutului propriu, adoptat de adunarea generala a membrilor, aprobat prin hotarare a Guvernului.

Art. 5
ASTR reuneste personalitati ingineresti reprezentative, cu o inalta tinuta spirituala si morala, care s-au distins prin rezultatele obtinute in promovarea stiintei, creatiei intelectuale si dezvoltarii tehnice sau au contribuit la dezvoltarea si promovarea prestigiului institutiei academice.

Art. 6
(1) ASTR este continuatoarea si unicul legatar al Asociatiei "Academia de Stiinte Tehnice din Romania", infiintata prin Hotararea judecatoreasca nr. 1.216 din 11 decembrie 1997, pronuntata de Judecatoria Sectorului 1, Bucuresti.
(2) Pe data infiintarii ASTR, Asociatia "Academia de Stiinte Tehnice din Romania" se desfiinteaza.

Art. 7
ASTR participa si se implica in activitatea de promovare si aplicare a cunostintelor tehnico-stiintifice, in tara si in strainatate.

Capitolul II - Atributiile ASTR

Art. 8
Atributiile principalele ale ASTR sunt: 
a) dezvoltarea cercetarii fundamentale si aplicative, promovarea conceptelor interdisciplinare si identificarea noilor directii de evolutie in domeniul stiintelor tehnice; 
b) stimularea eforturilor si a realizarilor cercetatorilor stiintifici si promovarea drepturilor de proprietate stiintifica; 
c) initierea si promovarea contactelor internationale cu academii si institutii de profil, dezvoltarea relatiilor de colaborare si afilierea la organizatii tehnico-stiintifice de prestigiu; 
d) efectuarea de cercetari, studii, consultanta, precum si conducerea sau, dupa caz, executarea de programe ori proiecte de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si de stimulare a inovarii, cat si a altor lucrari de specialitate tehnico-stiintifica; 
e) incurajarea realizarilor teoretice si practice in domeniul tehnico-stiintific prin acordarea de premii, diplome si medalii; 
f) organizarea de manifestari tehnico-stiintifice, nationale si internationale; 
g) editarea unor lucrari de larg interes si a unor publicatii periodice in profilul activitatii proprii. 

Art. 9 
ASTR recunoaste Academia Romana ca cel mai inalt for national de consacrare stiintifica si culturala, precum si Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, ca for national de consacrare stiintifica, ce reunesc personalitati reprezentative ale stiintei. ASTR colaboreaza cu academiile infiintate prin lege, cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu celelalte ministere, cu institutii si organizatii stiintifice, academice, de cercetare si invatamant din tara si strainatate, cu Asociatia Generala a Inginerilor din Romania si cu alte organizatii profesionale de specialitate. 

Capitolul III - Membrii ASTR

Art. 10
ASTR are in compunerea sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenti si membri asociati.

Art. 11
(1) Membri de onoare pot fi personalitati romane si straine, de inalt prestigiu in domeniul stiintelor tehnice, cu autoritate stiintifica recunoscuta. 
(2) ASTR poate acorda si titlul de membru de onoare postmortem unor personalitati marcante ale stiintei si tehnicii.

Art. 12
(1) Membrii titulari si membrii corespondenti sunt cetateni romani, alesi dintre personalitatile care au contributii deosebite in domeniul tehnico-stiintific, consacrate prin realizari profesionale si lucrari stiintifice de specialitate evaluate pe baza criteriilor precizate prin statut. 
(2) Membrii titulari sunt alesi de regula dintre membrii corespondenti. 
(3) Numarul maxim de membri titulari este de 150 si numarul membrilor corespondenti este de 100.

Art. 13
Membri asociati sunt acele persoane fizice care prin activitatea stiintifica realizata sau prin contributii materiale sustin si sprijina dezvoltarea obiectului de activitate si a prestigiului ASTR.

Art. 14
Calitatea de membru ASTR nu confera dreptul de a purta titlul de academician.

Art. 15
(1) Membrii titulari ai ASTR primesc o indemnizatie lunara bruta in valoare de 1.800 lei. Membrii corespondenti primesc o indemnizatie lunara bruta de 1.400 lei. Membrii de onoare pot beneficia de o indemnizatie stabilita de adunarea generala. 
(2) Membrii prezidiului ASTR beneficiaza de o majorare cu 20% a indemnizatiei lunare. 
(3) Indemnizatiile se indexeaza anual cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica. 
(4) Membrii ASTR care sunt si membri ai altor academii opteaza pentru o singura indemnizatie. 
(5) Membrii ASTR primesc drepturile legale pentru deplasarile in interesul ASTR, in tara sau in strainatate.

Art. 16
Alegerea membrilor ASTR se face in limita locurilor disponibile si dupa criteriile prevazute in statut.

Capitolul IV - Organizarea ASTR

Art. 17
ASTR este structurata pe sectii de specialitate si filiale la nivel teritorial.

Art. 18
Sectiile de specialitate sunt constituite ca unitati functionale care grupeaza toti membrii, in functie de specialitatea fiecaruia.

Art. 19
Filialele functioneaza ca unitati subordonate, infiintate prin hotarare a adunarii generale a ASTR.

Art. 20
Modul de organizare si functionare a sectiilor si filialelor este stabilit prin statutul ASTR.

Capitolul V - Organele de conducere

Art. 21
Organele de conducere ale ASTR sunt: adunarea generala, prezidiul si presedintele.

Art. 22
Adunarea generala este forul suprem de conducere al ASTR si este constituita din totalitatea membrilor titulari si corespondenti.

Art. 23
Adunarea generala este convocata o data pe an, in sesiune ordinara, sau ori de cate ori este nevoie, in sesiune extraordinara, la initiativa prezidiului ori la cererea a cel putin unei treimi din numarul total al membrilor titulari si corespondenti.

Art. 24
(1) Adunarea generala este legal constituita in prezenta a doua treimi din numarul membrilor titulari si corespondenti si adopta hotarari valabile cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul legal de doua treimi din numarul de membri, in termen de 30 de zile se convoaca o noua adunare generala, care se considera legal constituita cu prezenta a mai mult de jumatate din numarul membrilor titulari si corespondenti. 
(2) Adunarea generala hotaraste prin vot. Votul secret este obligatoriu in toate cazurile in care se iau hotarari referitoare la persoane.

Art. 25
Adunarea generala are urmatoarele atributii principale: 
a) adopta statutul ASTR si aproba regulamentul de organizare si functionare; 
b) aproba alegerea membrilor ASTR, validati de prezidiul ASTR, si aproba retragerea calitatii de membru al ASTR, la propunerea prezidiului ASTR; 
c) aproba strategia de dezvoltare si programul anual de activitate al ASTR, prezentate de prezidiu; 
d) aproba darea de seama anuala privind activitatea ASTR, situatiile financiare anuale si proiectul de buget; 
e) alege presedintele ASTR, 3 vicepresedinti si secretarul general, dintre membrii titulari, pe o perioada de 4 ani.

Art. 26
(1) Prezidiul se constituie din presedinte, vicepresedinti, secretarul general si presedintii sectiilor ASTR si are ca principala atributie conducerea activitatii in perioada dintre adunarile generale. 
(2) Biroul prezidiului este format din presedinte, vicepresedinti si secretarul general si asigura conducerea operativa a ASTR ca organ executiv.

Art. 27
(1) Presedintele reprezinta ASTR in relatiile cu terte persoane fizice si juridice din tara si strainatate si este ordonator de credite. 
(2) Un membru ASTR poate fi ales in functia de presedinte pentru cel mult doua mandate, care pot fi si succesive.

Capitolul VI - Aparatul de lucru al ASTR si al unitatilor din subordine

Art. 28 
(1) ASTR are un aparat de lucru la nivel central si la nivelul filialelor teritoriale. 
(2) Structura organizatorica a aparatului de lucru la nivel central si la nivelul filialelor, precum si numarul maxim de posturi se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea prezidiului ASTR. 
(3) Angajarea, incetarea raporturilor de serviciu si salarizarea personalului de la nivel central si din filialele teritoriale se fac in conformitate cu dispozitiile legale aplicate personalului bugetar si se aproba de catre biroul prezidiului ASTR.

Capitolul VII - Finantarea si patrimoniul ASTR

Art. 29 
(1) Fondurile necesare functionarii ASTR conform prezentei legi si statutului propriu se asigura din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica. 
(2) ASTR poate fi sprijinita prin donatii, sponsorizari si prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobarii prezidiului ASTR. 
(3) Patrimoniul ASTR este alcatuit din: 
a) bunuri mobile si imobile; 
b) bunuri mobile si imobile, proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, atribuite in administrare sau in folosinta in conditiile legii; 
c) alte bunuri dobandite potrivit legii. 

Art. 30 
Organele administrative teritoriale sprijina ASTR prin acordarea de spatii necesare functionarii in bune conditii. 

Art. 31 
ASTR are in dotare un parc auto propriu. 

Capitolul VIII - Dispozitii finale

Art. 32 
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, adunarea generala a ASTR adopta statutul propriu, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Membri ASTR

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Academia de Stiinte Tehnice din Romania, denumita in continuare ASTR, functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 230/2008 privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, ale prezentului statut si propriului regulament de organizare si functionare.

CAPITOLUL II

Membrii ASTR

Art. 2. - (1) Membrii din compunerea ASTR, numarul maxim al acestora, cat si indemnizatia pe care o primesc sunt prevazute la art. 10-16 din Legea nr. 230/2008.
(2) Membrii titulari si membrii corespondenti sunt cetateni romani, alesi dintre personalitatile reprezentative, cu o inalta tinuta spirituala si morala, care au contributii deosebite in domeniul tehnico-stiintific, consacrate prin realizari profesionale si lucrari stiintifice de specialitate.
(3) Repartitia pe sectii a numarului de membri este stabilita de adunarea generala.
(4) La primirea in ASTR a inginerilor membri titulari si corespondenti se va avea in vedere reprezentarea tuturor domeniilor de activitate: invatamant, cercetare, proiectare, industrie, constructii, transporturi, comunicatii, sistemul medical, militar si administratie.
(5) Membrii asociati sunt acele persoane fizice care prin activitatea stiintifica realizata sau prin contributiile materiale sustin si sprijina dezvoltarea domeniului de activitate si contribuie la cresterea prestigiului ASTR.
(6) Unii membri de onoare pot beneficia de o indemnizatie de merit, stabilita de adunarea generala pe baza unor criterii stabilite in regulamentul de organizare si functionare.

Art. 3. - Alegerea membrilor titulari si corespondenti ai ASTR se face in limita locurilor disponibile, prevazute la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 230/2008.

Art. 4. - Propunerile pentru primirea in ASTR pot fi facute de:
a) sectiile de specialitate ale ASTR, pentru membrii titulari, propusi de regula dintre membrii corespondenti din sectiile respective;
b) membrii titulari ai ASTR, sectiile de specialitate si filialele ASTR, unitati de cercetare stiintifica, de invatamant superior, asociatii profesionale de profil si alte organizatii cu activitate de prestigiu recunoscute pe plan national sau international in domeniul stiintei si tehnicii, pentru membrii corespondenti;
c) prezidiul ASTR, pentru membrii de onoare si membrii asociati, cu consultarea sectiilor de specialitate.

Art. 5. - (1) Propunerile pentru primirea in ASTR se prezinta in cadrul sectiilor de specialitate.
(2) Pentru membrii titulari, adoptarea se face prin vot secret, cu majoritate de doua treimi din numarul total al membrilor titulari, iar pentru membrii corespondenti, de asemenea, prin vot secret, cu majoritate de doua treimi din numarul total al membrilor titulari si corespondenti ai sectiei respective.
(3) Prezidiul ASTR analizeaza si valideaza propunerile sectiilor de specialitate si concluziile biroului prezidiului. Propunerile insusite de prezidiu sunt supuse aprobarii adunarii generale.
(4) Cererile facute in nume personal pentru primirea in ASTR nu sunt luate in consideratie.

Art. 6. - Adunarea generala hotaraste admiterea in ASTR pe baza adeziunii scrise a candidatilor.

Art. 7. - Membrii titulari si corespondenti au obligatia de a participa la lucrarile sectiilor de specialitate din care fac parte, ale adunarii generale si ale altor colective din care fac parte si au dreptul de a se exprima prin vot la luarea deciziilor asupra problemelor puse in dezbatere, precum si obligatia de a se implica activ si responsabil in realizarea obiectivelor ASTR.

Art. 8. - (1) Membrii ASTR au dreptul sa mentioneze in documentele oficiale si personale calitatea de membru titular, membru corespondent sau membru asociat al ASTR si sa poarte insigna ASTR.
(2) Calitatea de membru al ASTR este personala si netransmisibila.

Art. 9. - (1) Calitatea de membru al ASTR se pastreaza pe viata, cu exceptia cazurilor in care se incalca prevederile alin. (2).
(2) Prezidiul ASTR poate examina si propune adunarii generale retragerea calitatii de membru al ASTR unor membri care nu isi indeplinesc obligatiile statutare, nu participa activ la programele ASTR, care desfasoara in scris ori pe alte cai o activitate contrara intereselor sau prestigiului ASTR ori care au fost condamnati la o pedeapsa privativa de libertate pentru o fapta grava, printr-o sentinta ramasa definitiva sau solicita in scris retragerea.


Organizare

CAPITOLUL III

Organizarea ASTR

Art. 10. - Organizarea ASTR este prevazuta la art. 17-20 din Legea nr. 230/2008.

Art. 11. - (1) In cadrul ASTR functioneaza un numar de maximum 10 sectii de specialitate aprobate de adunarea generala si prevazute de regulamentul de organizare si functionare.
(2) Din sectiile de specialitate fac parte, peste numarul stabilit, membri de onoare ai ASTR, corespunzator specialitatii.

Art. 12. - (1) Structura, organizarea si atributiile sectiilor de specialitate sunt aprobate de adunarea generala, la propunerea prezidiului ASTR.
(2) In functie de evolutia si complexitatea activitatii, sectiile pot fi infiintate, restructurate, comasate sau desfiintate prin hotararea cu vot deschis a Adunarii generale a ASTR, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total de membri, luata cu majoritatea simpla a voturilor acestora.

Art. 13. - Sectiile de specialitate au in principal urmatoarele atributii:
a) efectueaza cercetari, studii si alte activitati tehnico-stiintifice, cu participarea membrilor sai;
b) dezbat si hotarasc asupra problemelor tehnico-stiintifice in domeniul lor;
c) propun infiintarea de colective de cercetare, comisii si comitete, coordoneaza si analizeaza modul de ducere la indeplinire a sarcinilor ce le revin;
d) propun stabilirea de relatii cu organizatii nationale si internationale si promoveaza actiuni de colaborare cu acestea;
e) propun acordarea de distinctii anuale pentru lucrari tehnico-stiintifice de valoare in domeniu;
f) adopta propuneri pentru primirea de membri in ASTR potrivit prevederilor art. 5 si 6.

Art. 14. - (1) Sedintele sectiilor de specialitate au loc trimestrial si sunt constituite legal in prezenta a doua treimi din numarul total de membri titulari si corespondenti.
(2) Hotararile sectiilor sunt luate prin vot deschis, cu o majoritate simpla din voturile membrilor titulari si corespondenti prezenti, cu exceptia prevazuta la art. 5 alin. (2).

Art. 15. - (1) Sectiile de specialitate sunt conduse de un birou format din presedinte, vicepresedinte si un secretar stiintific, alesi pe o perioada de 4 ani, prin vot secret, cu o majoritate de doua treimi din voturile membrilor titulari si corespondenti ai sectiei respective.
(2) Presedintele sectiei este ales dintre membrii titulari ai ASTR si alegerea sa este validata de prezidiul ASTR.
(3) Presedintele informeaza periodic prezidiul ASTR asupra activitatii sectiei si hotararilor luate.

Art. 16. - (1) Filialele functioneaza ca unitati subordonate, infiintate prin hotarari ale Adunarii generale a ASTR, si pot avea personalitate juridica in functie de activitati.
(2) Filialele sunt destinate sa indeplineasca obiectivele ASTR in zone teritoriale, in colaborare cu sectiile de specialitate.
(3) Filialele efectueaza cercetari, studii si desfasoara alte activitati tehnico-stiintifice prin membrii lor.

Art. 17. - (1) Filialele sunt conduse de un birou format din presedinte, membru titular al ASTR, un vicepresedinte si un secretar stiintific, alesi pe o perioada de 4 ani, prin vot secret, cu o majoritate de doua treimi din voturile membrilor titulari si corespondenti.
(2) Sedintele filialelor au loc, de regula, lunar si sunt constituite legal in prezenta a doua treimi din numarul total al membrilor titulari si corespondenti.

Art. 18. - Structura, organizarea si atributiile filialelor sunt aprobate de adunarea generala, la propunerea prezidiului.

Art. 19. - Membrii birourilor sectiilor de specialitate si ai filialelor sunt alesi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit, chiar si succesiv.

Art. 20. - (1) Pentru desfasurarea activitatii stiintifice, ASTR infiinteaza colective de cercetare, comitete si comisii, precum si fundatii, muzee si edituri.
(2) Pentru realizarea si dezvoltarea activitatii sale, ASTR constituie un colegiu stiintific ale carui atributii vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al ASTR.
(3) In vederea realizarii si sustinerii obiectivelor sale, ASTR poate infiinta societati comerciale, in conditiile legii.


Conducere

CAPITOLUL IV

Organele de conducere

Art. 21. - Organele de conducere ale ASTR sunt cele prevazute la art. 21 din Legea nr. 230/2008.

Art. 22. - Adunarea generala, pe langa atributiile prevazute la art. 25 din Legea nr. 230/2008, indeplineste si urmatoarele atributii:
a) aproba infiintarea, organizarea si reorganizarea unitatilor prevazute la art. 20 si, inclusiv, atributiile acestora;
b) aproba repartizarea numerica a membrilor titulari, corespondenti si de onoare ai ASTR, pe sectii de specialitate, la propunerea prezidiului;
c) aproba excluderea din ASTR a unor membri pentru faptele lor in conditiile prevazute la art. 9 alin. (2);
d) aproba decernarea de premii, medalii si diplome anuale.

Art. 23. - Compunerea prezidiului, precum si atributia sa principala sunt prevazute la art. 26 din Legea nr. 230/2008.

Art. 24. - (1) Prezidiul ASTR indruma, organizeaza si coordoneaza activitatea ASTR in toate problemele stiintifice si organizatorice si ia masurile ce se impun pentru realizarea acestora.
(2) Prezidiul se intruneste de 4 ori pe an ori la convocarea presedintelui sau ori de cate ori este nevoie la cererea a cel putin jumatate dintre membrii sai.

Art. 25. - Pe langa atributia principala prevazuta la art. 23, prezidiul mai are urmatoarele atributii:
a) prezinta anual adunarii generale rapoarte asupra activitatii ASTR;
b) intocmeste si prezinta adunarii generale programul anual de activitate al ASTR, pe baza propunerilor sectiilor de specialitate, ale filialelor, ale comisiilor si actioneaza pentru realizarea acestuia;
c) prezinta adunarii generale propuneri privind alegerea de membri ai ASTR;
d) coordoneaza activitatea stiintifica a sectiilor de specialitate, filialelor si comisiilor;
e) propune repartizarea membrilor titulari si corespondenti pe sectii de specialitate si ii coopteaza in cadrul acestora pe membrii de onoare ai ASTR;
f) examineaza si propune adunarii generale infiintari si modificari in organizarea ASTR, precum si infiintarea structurilor prevazute la art. 20;
g) stabileste relatii de colaborare stiintifice cu institutii similare din tara si din strainatate;
h) aproba organizarea de catre sectiile de specialitate si filiale a unor manifestari stiintifice;
i) propune distinctiile anuale ale ASTR;
j) propune spre adoptare structura si regulamentul de organizare si functionare a aparatului de lucru al ASTR;
k) aproba editarea lucrarilor si publicatiilor periodice.

Art. 26. - (1) Biroul prezidiului este format din presedintele, vicepresedintii si secretarul general ai ASTR, asigura conducerea operativa a ASTR ca organ executiv si raspunde de conducerea ASTR intre sedintele prezidiului.
(2) Biroul prezidiului se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui sau a 2 dintre membrii sai.

Art. 27. - (1) In exercitarea atributiilor sale, presedintele este sprijinit de 3 vicepresedinti ai ASTR si de secretarul general.
(2) Presedintele emite decizii pe baza statutului si a legilor in vigoare, inclusiv de angajare a personalului ASTR conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 230/2008.
(3) In scopul unei mai bune si operative functionari a ASTR, presedintele poate delega o parte din atributiile sale vicepresedintilor si secretarului general a ASTR, cu precizarea exacta a competentelor acordate.

Art. 28. - Vicepresedintii ASTR indeplinesc atributiile specifice coordonarii sectiilor stiintifice, filialelor, relatiilor interne si externe, conform regulamentului de organizare si functionare, precum si alte atributii incredintate de catre presedintele ASTR.

Art. 29. - Secretarul general asigura, prin aparatul de lucru la nivel central, realizarea legaturilor functionale dintre sectiile de specialitate, dintre acestea si filiale, conform atributiilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 30. - Presedintele, vicepresedintii si secretarul general sunt alesi dintre membrii titulari ai ASTR pentru cel mult doua mandate de 4 ani, care pot fi si succesive.


Aparatul de lucru

CAPITOLUL V

Aparatul de lucru al ASTR si al unitatilor din subordine

Art. 31. - (1) Numarul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru propriu la nivel central si la nivelul filialelor teritoriale este de 32 de posturi.
(2) Structura organizatorica a aparatului de lucru la nivel central si la nivelul filialelor este prevazuta in anexa nr. 1.
(3) Normativele de personal, statele de functii, structura posturilor pe compartimente se aproba de catre presedintele ASTR, la propunerea secretarului general.
(4) Angajarea, incetarea raporturilor de serviciu si salarizarea personalului de la nivel central si din filialele teritoriale se fac in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile personalului contractual bugetar si se aproba de biroul prezidiului ASTR.
(5) Atributiile, sarcinile si raspunderile aparatului de lucru se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 32. - (1) Functia de presedinte este remunerata la nivel de secretar de stat, iar functiile de vicepresedinte si secretar general, la nivel de subsecretar de stat.
(2) Salarizarea personalului din aparatul de lucru se face potrivit prevederilor legale in vigoare aplicabile personalului contractual din sistemul bugetar.


Finantare

CAPITOLUL VI

Finantarea si patrimoniul ASTR

Art. 33. - (1) Fondurile necesare functionarii ASTR conform prevederilor Legii nr. 230/2008 si statutului propriu se asigura din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica. Finantarea de la bugetul de stat se va face cu incadrarea in bugetul aprobat Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
(2) Veniturile ASTR provin si din realizarea de contracte de cercetare, vanzarea de publicatii proprii, consultanta, studii, expertize, conferinte tehnico-stiintifice si alte activitati specifice, conform activitatilor ingineresti.
(3) ASTR poate fi sprijinita prin donatii, sponsorizari si prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobarii prezidiului ASTR.
(4) Proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli se aproba de adunarea generala, la propunerea prezidiului, si se transmite pentru avizare Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si pentru includere in legea bugetului de stat.

Art. 34. - Patrimoniul ASTR este alcatuit din:
a) bunuri mobile si imobile;
b) bunuri mobile si imobile, proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative-teritoriale, atribuite in administrare sau in folosinta in conditiile legii;
c) alte bunuri dobandite potrivit legii.

Art. 35. - ASTR isi administreaza in mod independent patrimoniul propriu, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 36. - Operatiunile financiare ale ASTR sunt realizate cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 37. - ASTR utilizeaza un parc auto propriu compus din un autoturism si un microbuz.


Dispozitii finale

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

Art. 38. - Modificarea prezentului statut se adopta de adunarea generala, la propunerea prezidiului ASTR, si este supusa aprobarii prin hotarare a Guvernului.

Art. 39. - Membrii Asociatiei "Academia de Stiinte Tehnice din Romania", la data intrarii in vigoare a Legii nr. 230/2008 privind infiintarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, prin reorganizarea Asociatiei "Academia de Stiinte Tehnice din Romania", sunt de drept membri ASTR.

Art. 40. - Sintagma "Academia de Stiinte Tehnice din Romania" nu poate fi folosita de nicio alta institutie publica sau privata in cuprinsul denumirii acesteia.

Art. 41. - Sigla ASTR este redata in anexa nr. 2.

Art. 42. - Patrimoniul, arhivele si bazele de date ale Asociatiei "Academia de Stiinte Tehnice din Romania", existente la data intrarii in vigoare a Legii nr. 230/2008, si cele ale filialelor acesteia vor fi preluate, dupa caz, de conducerea ASTR sau a filialelor.

Art. 43. - In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului statut, va fi redactat si aprobat de adunarea generala Regulamentul de organizare si functionare a ASTR.

Art. 44. - (1) ASTR are stampila, insigna, sigiliu si insemne proprii, aprobate de adunarea generala.
(2) Autentificarea actelor emise de ASTR se face prin aplicarea stampilei si semnaturii presedintelui sau a persoanelor mandatate de acesta.

Art. 45. - Dizolvarea ASTR se propune de adunarea generala prin votul a doua treimi din numarul total al membrilor titulari si corespondenti ai ASTR, lichidarea patrimoniului urmand a se face potrivit legii.

Art. 46. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentul statut.