Prof.univ.dr.ing. Octavian Păstrăvanu – Secretar Filiala Iași

585

  • MEMBRU TITULAR
  •      Secretar Filiala Iași – Electronică, Automatică
  •  16 mai 1957

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Prof. dr. ing. Octavian E.D. Păstrăvanu: n. 16 mai 1957, Iaşi, absolvent al Institutului Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi (1982), specialitatea automatizări şi calculatoare; doctor inginer (din 1992) cu teza intitulată Modelarea şi conducerea sistemelor dinamice cu parametri necunoscuţi; stagii postdoctorale de cercetare: Universitatea din Gent (1992-1993, bursă acordată de Guvernul Belgiei), Universitatea Texas-Arlington (1993-1994, bursă acordată de Sistemul Universitar al Statului Texas); domenii ştiinţifice abordate: modelarea şi simularea sistemelor, conducerea numerică a proceselor, utilizarea reţelelor neurale în conducerea inteligentă a proceselor, sisteme cu evenimente discrete bazate pe formalismul reţelelor Petri, teoria calitativă a dinamicii sistemelor; cadru didactic la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi (asistent 1986-1990, şef de lucrări 1990-1993, conferenţiar 1993-1998, profesor 1998-prezent); secretarul Filialei Iaşi a ASTR.

Curriculum vitae

1. Date de identificare personală

Numele si prenumele: Păstrăvanu Octavian

Locul si data nasterii : Iaşi, 16.05.1957

Adresa: Facultatea de Automatică şi Calculatoare,

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Str. „Dimitrie Mangeron” Nr. 27, 700050 Iaşi

E-mail: opastrav@ac.tuiasi.ro, octavian_pastravanu@yahoo.com

Telefon: 0232-230751, 0232-278680-1320,

2. Studii (perioada, instituţia, specializarea)

Studii liceale: 1972-1976 Colegiul Naţional “C. Negruzzi” Iaşi

Studii universitare: 1977-1982 Facultatea de Electrotehnică Iaşi, secţia Automatizări şi Calculatoare

Studii doctorale: 1989-1992 Facultatea de de Automatică şi Calculatoare Iaşi, Sisteme automate

Specializari postdoctorale: 1992-1993 The University of Ghent (Belgium),

1993-1994 The University of Texas at Arlington (USA).

3. Activitate profesională

Poziţii ocupate:

1982-1984 Combinatul de fire şi fibre sintetice Săvineşti – inginer de sistem

1982-1986 Institutul pentru Automatizari si Telecomunicatii IPATCT Bucuresti – Filiala Iasi,

inginer cercetare

1986-1990 Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Electrotehnică, asistent universitar

1990-1992 Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Electrotehnică, lector universitar

1992-1993 The University of Ghent, Automatic Control Laboratory, associate researcher

1993-1994 The University of Texas at Arlington, Automation and Robotics Research Institute, associate researcher

1994-1998 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iasi, Facultatea de Automatică şi

Calculatoare, conferenţiar universitar

1998 – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iasi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, profesor universitar

Realizări deosebite

• Dezvoltarea de colaborări instituţionale cu departamentele / laboratoarele din domeniul automaticii

ale unor universităţi occidentale de prestigiu (Institut National Polytechnique de Grenoble,

Technische Universität Wien, Universität Duisburg-Essen, Universiteit Gent, University of

Sheffield), în cadrul programului Tempus-Phare: – Membru în comitetele internaţionale de

coordonare ale proiectelor nr. 0886 (HECE, 1991-1992), 2011 (IMPACT, 1991-1994), 11467

(COMPANION 1996-2000).

• Dezvoltarea de facilităţi pentru instruire–cercetare: Sistem integrat de laboratoare pentru instruire

in domeniul conducerii asistate de calculator a proceselor (1998-2000);

• Primele lucrări monografice editate în România pe următoarele domenii:

Tehnici de modelare, analiză şi sinteză bazate pe teoria reţelelor Petri (Păstrăvanu O, 1997),

Limbajul de modelare bond-graph (Păstrăvanu O., Ibănescu R., 2001);

2

• Produs software omologat de The MathWorks Inc. USA: Petri Net Toolbox for MATLAB (Mahulea, C., Matcovschi, M., Pastravanu, O., 2004)

• Citări ale publicaţiilor relevante (cf. Thomson Web of Science – 26.01.2014): Citing articles 262, Citing articles without self-citations 244; h-index 8.

4. Activitate stiinţifică. Publicaţii relevante (cf. Listă publicaţii – 26.01.2014)

Domeniu de competenţă: Ingineria sistemelor

Domenii de cercetare de interes curent

(i) Teoria calitativă a sistemelor dinamice

• Stabilitate şi stabilizabilitate diagonală: IIa.2, IIa.6, IIa.15, IIa.18, IIa.20, IIa.21, III.16, III.34, III.36.

• Mulţimi invariante şi inecuaţii Stein/Lyapunov: Ib.2, Ib.7, Ib.8, IIa.4, IIa.7, IIa.9, III.2, III.7, III.18, III.24, III.27, III.37, III.39.

• Matrici şi sisteme politopice: IIa.1, IIa.3, IIa.5, IIa.10, IIa.27, III.4, III.20.

(ii) Sisteme cu evenimente discrete

• Modele de tip matriceal: Ib.9, Ib.12, Ib.13, IIa.34, III.29, III.48, III.61, III.65, III.66.

• Analiza şi prevenţia fenomenului de deadlock: Ib.10, IIa.32, III.51, III.55, III.64, IV.1.

• Instrumente software: Ia.6, Ib.3, III.25, III.28, III.33, III.41, IV.2.

(iii) Inteligenţă computaţională în automatică

• Proprietăţi ale reţelelor neurale dinamice: Ib.1, IIa.12, IIa.17, III.35.

• Identificare şi control: Ib.14, IIa.8, IIa.24, IIa.31, Iia.33, III.19.

Domenii de cercetare abordate anterior

(i) Analiză şi sinteză asistată de calculator: Ib.15, Ib.16, IIa.25, IIa.35, IIa.37, III.47.

(ii) Structuri de conducere a proceselor (Ib.11, IIa.36, III.52, III.67.

(iii) Modele nerecursive: Ia.13, Ib.17, Ib.19, III.50, III.56, III.63.

Transfer conceptual şi aplicativ din sfera ştiinţifică în activitatea formativă

(i) Modelare: Ia.2, Ia.10, IIb.18, IIb.19, III.53.

(ii) Analiză si sinteză: Ia.9, Ia.11, Ib.4, IIb.1, IIb.27, III.3, III.70.

(ii) Analiza, proiectarea şi conducerea sistemelor: Ia.7, Ia.14, IIb.25, IIb.26.

(iii) Reţele Petri şi automate: Ia.1, Ia.8, Ia.12, IIb.17, III.32, III.43, III.54.

(iv) Reţele neurale: Ia.5, IIb.6, IIb.12, IIb.15, III.38.

5. Activitate tehnică

• Brevet USA “Method and apparatus for testing and controlling a flexible manufacturing system” (Lewis, F.L., Tacconi, A., Pastravanu, O., Gurel, A., 2001) – 21 citări

http://www.freepatentsonline.com/6185469.html

• Produs software omologat de The MathWorks Inc. USA “Petri Net Toolbox for MATLAB” (Mahulea, C., Matcovschi, M., Pastravanu, O., 2004) – 11 citări

http://www.mathworks.com/products/connections/product_detail/product_35741.html

6. Recunoaştere naţională

• Premiul “Tudor Tănăsescu” al Academiei Române (2007) pentru grupul de lucrări “Invarianţa la flux în analiza calitativă a sistemelor dinamice” (publicate în 2005).

7. Recunoaştere internaţională

• Bursă acordată de Guvernul Belgiei (1992) pentru studii postdoctorale în ştiinţe tehnice.

• Bursă acordată de Sistemul Universitar al Statului Texas (1993) pentru studii postdoctorale în ştiinţe inginereşti.

• Citări ale publicaţiilor relevante (cf. Thomson Web of Science – 26.01.2014): Citing articles 262, Citing articles without self-citations 244; h-index 8.